ĐIỂM DANH: Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống (Khóa KNSNV.LV07)

Thông tin điểm danh

Buổi 6: [Chuyên đề 2] Phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống, hình thức tổ chức dạy, kiểm tra và đánh giá

Giảng viên: TS. Hà Văn Tú

Thời gian: 18:30 đến 21:30 ngày 08/06/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*