ĐIỂM DANH: Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống (Khóa KNSNV.LV07)

Thông tin điểm danh

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Tổng quan về giá trị sống và kỹ năng sống

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Thời gian: 18:30 đến 21:30 ngày 16/05/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*