ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Truyền thông (Khóa 2) – Khai giảng 23/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 9: [Chuyên đề 4] Quản trị khủng hoảng: Quy trình và kỹ năng giải quyết vấn đề

Giảng viên: ThS. Nguyễn Bích Thuỷ

Thời gian: 08:00 đến 11:30 ngày 04/08/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*