ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện (Khóa TVNV.LV05)

Thông tin điểm danh

Buổi 14: [Chuyên đề 7] Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện

Giảng viên: ThS. Bùi Thu Hằng

Thời gian: 18:30 đến 21:30 ngày 02/07/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*