ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Báo chí (Khóa BCNV.LV05)

Thông tin điểm danh

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Truyền thông đại chúng và báo chí: những vấn đề lý luận và thực tiễn

Giảng viên: Nhà văn – Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải

Thời gian: 18:30 đến 21:30 ngày 08/05/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*