ĐIỂM DANH: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học (Khóa 6) – Khai giảng 22/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 2: [Chuyên đề 5] Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học

Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Hảo

Thời gian: 18:30 đến 21:30 ngày 29/06/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*