ĐIỂM DANH: Phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống (Khóa 18) – Khai giảng 24/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 7: [Chuyên đề 2] Phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống, hình thức tổ chức dạy, kiểm tra và đánh giá

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Thời gian: 18:30 đến 21:30 ngày 19/07/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*