ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ (Khóa 22) – Khai giảng 02/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 10: [Chuyên đề 10] Chỉnh lý tài liệu lưu trữ (Kiểm tra giữa khoá)

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Báu

Thời gian: 08:00 đến 11:30 ngày 21/07/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*