ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ (Khóa 22) – Khai giảng 02/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 8: [Chuyên đề 8] Thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ

Giảng viên: Thông tin điểm danh

Thời gian: 08:00 đến 11:30 ngày 07/07/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*