ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ (Khóa 22) – Khai giảng 02/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 6: [Chuyên đề 6] Tổng quan về tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ Hướng dẫn kiểm tra giữa khóa

Giảng viên: ThS. Tô Huỳnh Ngọc Nhã

Thời gian: 14:00 đến 17:30 ngày 23/06/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*