Thông tin giảng viên

TS. Vũ Thị Lan Hương

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Vũ Thị Lan Hương

TS. Vũ Thị Lan Hương

Giảng viên chính

  • Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

 

  • Giảng dạy: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

 

  • Đơn vị công tác: