Thông tin giảng viên

TS. Tạ Thị Thanh Thủy

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Tạ Thị Thanh Thủy

TS. Tạ Thị Thanh Thủy

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Dân tộc học

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Tư vấn tâm lý học đường

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM