Thông tin giảng viên

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

Giảng viên chính

  • Chuyên ngành: GDH, TESOL, VHH

 

  • Giảng dạy: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM