Thông tin giảng viên

TS. Nguyễn Đình Hiển

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Đình Hiển

TS. Nguyễn Đình Hiển

Giảng viên chính

  • Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ tri thức, Hệ thống thông minh

 

  • Giảng dạy: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

 

  • Đơn vị công tác: Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM