Thông tin giảng viên

TS. Hoàng Thế Hải

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Hoàng Thế Hải

TS. Hoàng Thế Hải

Giảng viên chính

  • Chuyên ngành: Tâm lý học phát triển và giáo dục

 

  • Giảng dạy: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

 

  • Đơn vị công tác: