Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Hoàng Mai Khanh

TS. Hoàng Mai Khanh

Giảng viên chính

  • Chuyên ngành: Khoa học giáo dục

 

  • Giảng dạy: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục, Trường ĐHKHXH&NV