Thông tin giảng viên

TS. Dương Thị Phương Chi

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Dương Thị Phương Chi

TS. Dương Thị Phương Chi

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Phương tiện thông tin đại chúng và công tác thông tin – thư viện

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Thư viện – Thông tin, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM