Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Đoàn Thị Thu

TS. Đoàn Thị Thu

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thư viện
  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện
  • Đơn vị công tác: Khoa Thư viện – Thông tin, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM