Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Đào Vân Vy

TS. Đào Vân Vy

Giảng viên chính

  • Chuyên ngành: Chương trình dạy học, phương pháp dạy học và đào tạo giảng viên

 

  • Giảng dạy: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

 

  • Đơn vị công tác: