Thông tin giảng viên

TS. Trần Văn Thắng

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Trần Văn Thắng

TS. Trần Văn Thắng

Phó Giám đốc Trung tâm

  • Chuyên ngành: Triết học

 

  • Giảng dạy: Kỹ năng mềm

 

  • Đơn vị công tác: