Thông tin giảng viên

TS. Trần Văn Thắng

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Trần Văn Thắng

TS. Trần Văn Thắng

Phó Giám đốc Trung tâm

  • Chuyên ngành: Triết học
  • Giảng dạy: Kỹ năng mềm
  • Đơn vị công tác: Trường ĐH KHXH&NV