Thông tin giảng viên

ThS. Tô Huỳnh Ngọc Nhã

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Tô Huỳnh Ngọc Nhã

ThS. Tô Huỳnh Ngọc Nhã

Giảng viên

 

  • Chuyên ngành: Lưu trữ học – Quản trị văn phòng

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ, Kỹ năng nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Văn thư – Lưu trữ

 

  • Đơn vị công tác: