Thông tin giảng viên

ThS. Nguyễn Thụy Bích Ngọc

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Thụy Bích Ngọc

ThS. Nguyễn Thụy Bích Ngọc

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Mỹ thuật ứng dụng

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Truyền thông

 

  • Đơn vị công tác: Khoa QHCC-TT, Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF)