Thông tin giảng viên

ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Hân

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Hân

ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Hân

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Lưu trữ học

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học – Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM