Thông tin giảng viên

ThS. Nguyễn Duy Đắc

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Duy Đắc

ThS. Nguyễn Duy Đắc

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Truyền thông

 

  • Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II