Thông tin giảng viên

ThS. Nguyễn Công Bình

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Công Bình

ThS. Nguyễn Công Bình

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Tư vấn tâm lý học đường

 

  • Đơn vị công tác: