Thông tin giảng viên

ThS. Nguyễn Bích Thuỷ

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Bích Thuỷ

ThS. Nguyễn Bích Thuỷ

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Văn hóa học

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Truyền thông

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV