Thông tin giảng viên

ThS. Hoàng Quang Cương

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Hoàng Quang Cương

ThS. Hoàng Quang Cương

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Lịch sử
  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
  • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học – Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM