Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Hà Văn Tú

TS. Hà Văn Tú

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Giáo dục học/Quản lý giáo dục

 

  • Giảng dạy: Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM