Thông tin giảng viên

ThS. Đoàn Thị Minh Thoa

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Đoàn Thị Minh Thoa

ThS. Đoàn Thị Minh Thoa

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
  • Giảng dạy: Kỹ năng mềm
  • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Liên ngành, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM