Thông tin giảng viên

TS. Đào Thị Diễm Trang

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Đào Thị Diễm Trang

TS. Đào Thị Diễm Trang

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Văn học nước ngoài

 

  • Giảng dạy: Kỹ năng mềm

 

  • Đơn vị công tác: