Thông tin giảng viên

TS. Đào Thị Diễm Trang

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Đào Thị Diễm Trang

TS. Đào Thị Diễm Trang

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Văn học nước ngoài
  • Giảng dạy: Kỹ năng mềm
  • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội và Nhân văn, Đại học Văn Lang