Thông tin giảng viên

ThS. Đặng Thị Kim Chi

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Đặng Thị Kim Chi

ThS. Đặng Thị Kim Chi

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Logistics

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Truyền thông

 

  • Đơn vị công tác: Đại học Văn Lang