Thông tin giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Khoa học Thư viện
  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện
  • Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn