Thông tin giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Khoa học Thư viện

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện

 

  • Đơn vị công tác: