Thông tin giảng viên

Quang Thị Mộng Chi

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Quang Thị Mộng Chi

Quang Thị Mộng Chi

Giảng viên

 

  • Học vị: Thạc sĩ

 

  • Chuyên ngành: Tâm lý học giới tính

 

  • Khóa học: Tư vấn tâm lý học đường

 

  • Email: quangmongchi@hcmussh.edu.vn