Thông tin giảng viên

ThS. Phạm Thị Phi Yến

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Phạm Thị Phi Yến

ThS. Phạm Thị Phi Yến

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Lưu trữ – Quản trị văn phòng, Quản lý giáo dục

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học – Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM