Thông tin giảng viên

Phạm Thị Phi Yến

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Phạm Thị Phi Yến

Phạm Thị Phi Yến

Giảng viên

  • Học vị: Thạc sĩ

 

  • Chuyên ngành: Hành chính, Quản trị văn phòng

 

  • Khóa học: Quản trị Văn phòng và Công tác Văn thư lưu trữ

 

  • Số điện thoại: 0379664321

 

  • Email: phamyen@hcmussh.edu.vn