Thông tin giảng viên

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Trang

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Trang

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Trang

Giảng viên cao cấp

  • Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Truyền thông

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM