Thông tin giảng viên

PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam

PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam

Giảng viên cao cấp

  • Chuyên ngành: Logistics

 

  • Giảng dạy: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

 

  • Đơn vị công tác: