Thông tin giảng viên

PGS.TS Dương Minh Quang

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

PGS.TS Dương Minh Quang

PGS.TS Dương Minh Quang

Giảng viên cao cấp

  • Chuyên ngành: Chính sách và hành chính giáo dục
  • Giảng dạy: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
  • Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM