Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Tường

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Văn Tường

Nguyễn Văn Tường

Giảng viên

  • Học vị: Tiến sĩ

 

  • Chuyên ngành: Th.S Khoa học giáo dục, T.S Tâm lý học

 

  • Khóa học: Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống

 

  • Số điện thoại: 0974671049

 

  • Email: tuongnguyen@hcmussh.edu.vn