Thông tin giảng viên

TS. Nguyễn Văn Báu

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Văn Báu

TS. Nguyễn Văn Báu

Giảng viên chính

  • Chuyên ngành: Lưu trữ học – Quản trị văn phòng

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn Thư – Lưu Trữ

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học – Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM