Thông tin giảng viên

PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Dung

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Dung

PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Dung

Giảng viên cao cấp

  • Chuyên ngành: Tâm lý học giáo dục

 

  • Giảng dạy: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục, Trường ĐH KHXH&NV