Thông tin giảng viên

Nhà văn – Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nhà văn – Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải

Nhà văn – Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Báo chí – Truyền thông – PR
  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Báo chí
  • Đơn vị công tác: Báo Phụ Nữ Việt Nam