Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Thị Ly

TS. Nguyễn Thị Ly

Giảng viên chính

  • Chuyên ngành: ThS. Lưu trữ học, TS. Lịch sử Việt Nam

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học – Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM