Thông tin giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Huệ

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Thị Huệ

ThS. Nguyễn Thị Huệ

Giám đốc Trung tâm

  • Chuyên ngành: Ngữ văn

 

  • Giảng dạy: Kỹ năng mềm

 

  • Đơn vị công tác: