Thông tin giảng viên

Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng

Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Báo chí- Truyền thông

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Báo chí

 

  • Đơn vị công tác: