Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Lê Văn Công

TS. Lê Văn Công

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Công tác xã hội, Phát triển Xã hội

 

  • Khóa học: Nghiệp vụ Tư vấn Tâm lý học đường

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM