Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Lê Thị Vị

Lê Thị Vị

Giảng viên

  • Học vị: Thạc sĩ

 

  • Chuyên ngành: Lưu trữ học – Quản trị văn phòng 

 

  • Khóa học: Văn Thư – Lưu Trữ

 

  • Email: levi@hcmussh.edu.vn