Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Lê Thị Vị

ThS. Lê Thị Vị

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Lưu trữ học – Quản trị văn phòng 

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn Thư – Lưu Trữ

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học – Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM