Thông tin giảng viên

TS. Lê Thị Mai Liên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Lê Thị Mai Liên

TS. Lê Thị Mai Liên

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Tâm lý học đường
  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Tư vấn Tâm lý học đường
  • Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM