Thông tin giảng viên

TS. Hồ Võ Quế Chi

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Hồ Võ Quế Chi

TS. Hồ Võ Quế Chi

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Tâm lý học

 

  • Giảng dạy: Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM