Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Đỗ Văn Học

Đỗ Văn Học

Giảng viên

  • Học vị: Tiến sĩ

 

  • Chuyên ngành: Lưu trữ học – Quản trị văn phòng

 

  • Khóa học: Quản trị Văn phòng và Công tác Văn thư lưu trữ

 

  • Email: hocdovan@hcmussh.edu.vn