Thông tin giảng viên

ThS. Lê Đào Anh Khương

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Lê Đào Anh Khương

ThS. Lê Đào Anh Khương

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Tâm lý học, Sức khỏe tinh thần cộng đồng
  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Tư vấn Tâm lý học đường
  • Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM